About This App

LAST UPDATED:
Jan 21, 2013
CURRENT VERSION:
1.2.0.0
REQUIREMENTS:
Windows Phone 8,Windows Phone 7.5
APP SCORE:
Avg. score: 3.6
Rating: 42

Report a problem

Users who viewed this also viewed

La bàn

Free

  |   by

  |  Infringement Report

TOTAL DOWNLOADS:
0

La bàn Description

Current version use for only Vietnamese. Tính năng: La bàn giúp bạn dễ dàng xem hướng di chuyển của mình. Phần mềm có chức năng như một la bàn vật lý thông thường. Có nhiều theme la bàn cho bạn lựa chọn hiển thị. Phần mềm còn tích hợp bản đồ cho bạn dễ dàng để đi lại Chức năng đơn giản, dễ sử dụng... Features: Compass helps you easily see the movements of his. The software functions as a normal physical compass. There are many themes to choose compass display. The software also integrates maps for your travel easy Simple functions, easy to use ...

La bàn Screenshots

User reviews of La bàn

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: La  bàn  La bàn download, La bàn free download, La bàn 1.2.0.0 download, La bàn 1.2.0.0 free download

Related Windows Phone apps

Related Windows 8 apps

Related Windows apps