វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករឹត (Dictionary Khmer Sastra Sleuk Rith )

វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករឹត (Dictionary Khmer Sastra Sleuk Rith )

Free

  |  by

  |  Infringement Report

About This App

LAST UPDATED:
Oct 07, 2014
REQUIREMENTS:
x86, x64, ARM
APP SCORE:
Avg. score: 4.9
Rating: 0

Report a problem

Users who viewed this also viewed

វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករ Description

វចានុក្រមនេះបង្កើតក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញវិស័យអប់រំ និង ព័ត៌មានវិទ្យានៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការជឿនលឿនបន្ថែម ក៏ដូចជាការជួយដល់សិស្ស និស្សិត និង ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ក្នុងការពន្យល់អត្ថន័យនៃពាក្យនីមួយៗ។
This app is a dictionary Khmer(Cambodia Language), That can help all the people to get the meaning of the words in Khmer Language.

វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករ Screenshots

User reviews of វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករឹត (Dictionary Khmer Sastra Sleuk Rith )

No reviews

Complete Your Review

0

Tag: វចនានុក្រមខ្មែរ  សាស្ត្រាស្លឹករឹត  (Dictionary  Khmer  Sastra  វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករឹត (Dictionary Khmer Sastra Sleuk Rith ) download, វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករឹត (Dictionary Khmer Sastra Sleuk Rith ) free download, វចនានុក្រមខ្មែរ សាស្ត្រាស្លឹករឹត (Dictionary Khmer Sastra Sleuk Rith )